COVID-19 vaccine update

มีหลายท่านสนใจเรื่องชนิดของวัคซีน COVID-19 จึงขอสรุปให้อ่านจบใน 2 นาทีนะคะ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563)