ผลการศึกษาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในผู้สูงอายุ

3rd Booster Vaccine Study in Elderly

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 รุนแรง ดังนั้น การฉีดกระตุ้นจึงมีความจำเป็น แต่ผู้สูงอายุอาจมีความกังวลต่ออาการข้างเคียง การฉีดวัคซีนเข้าในชั้นผิวหนัง ที่ใช้วัคซีนปริมาณน้อยจะช่วยลดการเกิดผลข้างเคียง และอาจทำให้มีการยอมรับที่ดีขึ้น