3rd Booster Vaccine Study in Elderly

อัพเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 รุนแรง ดังนั้น การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 มีความจำเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันไวรัสโอไมครอนที่ระบาดโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แต่ผู้สูงอายุอาจมีความกังวลต่ออาการข้างเคียงจากวัคซีน ส่งผลให้การยอมรับวัคซีนน้อยลง การฉีดวัคซีนเข้าในชั้นผิวหนัง ที่ใช้วัคซีนปริมาณน้อย เพียง 1 ใน 5 ของขนาดเข้าในชั้นกล้ามเนื้อ และลดการเกิดผลข้างเคียง อาจทำให้มีการยอมรับที่ดีขึ้น

การศึกษาแบบเปิดและมีการสุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าครบ 2 เข็ม จำนวน 210 ราย พบว่า ภายหลังจากที่ได้รับการฉีดกระตุ้น (เข็มที่ 3) ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนได้เกือบทั้งหมด

การฉีดเข้าในชั้นผิวหนังให้ภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่า แต่เกิดอาการข้างเคียงตามระบบน้อยกว่าการฉีดเข้าในชั้นกล้ามเนื้อ โดยวัคซีนโมเดอร์น่าให้ระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ และมีภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนสูงกว่า

ข้อสรุปสำคัญ พบว่า จำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จึงจะสามารถป้องกันโควิด-19 จากเชื้อโอไมครอนได้ การฉีดเข้าในชั้นผิวหนังให้ระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าการฉีดเข้าในชั้นกล้ามเนื้อ แต่ระดับภูมิคุ้มกันที่ได้ยังค่อนข้างสูง โดยเฉพาะถ้าใช้วัคซีนโมเดอร์น่า จึงอาจเป็นทางเลือกหากมีจำนวนของวัคซีนจำกัด และต้องการลดโอกาสเกิดอาการข้างเคียงตามระบบ