กฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่น่าสนใจ

ในการทำการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ นอกจากจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย และความถูกต้องทางวิชาการแล้ว เราก็ยังต้องคำนึงถึงกฎและระเบียบต่าง ๆ อีกด้วยนะคะ กฎ ระเบียบเหล่านั้นมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ควรติดตามเพื่อให้การทำงานวิจัยมีความทันสมัยอยู่เสมอ เราลองมาดูกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่น่าสนใจและติดตามกันนะคะ

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3.กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

8.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

9.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

10.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

11.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๔ …คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

About SICRES

Siriraj Institute of clinical Research (SICRES) is a leading comprehensive clinical research center in Thailand. It is a new set-up institution of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, the largest medical school and public hospital in Thailand. SICRES offers various services that are related to clinical researches as well as highly trained research scientists and state-of-the-art facilities to conduct effective clinical trials, bioequivalence studies. Safety and efficacy evaluation among those services are also handled by the specialist from SICRES. https://sicres.org/